Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 

 

 

 

T�m m��terilerimize a��k, s�n�rs�z kat�l�mc�yla �cretsiz olarak faydalanabilece�iniz e�itimlerimiz ile hizmetlerimizi m�kemmelle�tirmeye devam ediyoruz.

Birinci �nceli�imiz olan m��teri memnuniyetinin, programlar�m�z�n kapsaml� ve verimli kullan�lmas�ndan ge�ti�ini �ok iyi biliyoruz. ��te bu nedenle, T�rkiye�nin en deneyimli ticari program �reticisi olarak, e�itimler d�zenliyor, bilgi ve deneyimimizi sizlerle payla��yoruz.

* M��terilerimiz, bu e�itimlerimize, diledikleri elemanlar�n� ve diledikleri kere herhangi bir bedel �demeden g�nderebilirler. �rne�in bir m��terimizden 8 eleman dilerlerse her biri 2 ya da 3 kez e�itimlere bedelsiz kat�labilir.

Farkl� versiyonlar�m�z� kullanan m��terilerimizde ETA:V.8-SQL e�itimlerimize kat�labilir.

Ticari Uygulama E�itimi:

Bu e�itimimiz ETA:V:8-SQL versiyonumuz i�in yap�lmaktad�r.


Bilgisayarl� muhasebenin temelinde yer alan ve kullan�m� kolayla�t�ran ticari kavramlar, ilgili versiyonumuz �zerinde �rneklerle uygulamal� olarak incelenir.
S�re: 5 G�n*

Temel - �leri Muhasebe E�itimi:

Bu e�itimimiz ETA:V:8-SQL versiyonumuz i�in yap�lmaktad�r.

Temel mod�llerimiz ve programlar�m�zdaki ileri seviye uygulamalar, ilgili versiyonumuz �zerinde �rneklerle uygulamal� olarak anlat�lan temel muhasebe kavramlar�n� kapsar.
S�re: 5 G�n*

T�m e�itimlerimiz uzman ve tecr�beli e�itmenlerimiz taraf�ndan �zel donan�ml� salonlarda uygulamal� olarak sunulur.

E�itimlerimizle ilgili daha detayl� bilgiye, a�a��daki �M��teri E�itim Program� Bro��r�� butonunda yer alan dok�mandan ula�abilirsiniz.

* E�itim s�releri de�i�ebilir.

Kay�t Olmak ��in;

A�a��daki Kat�l�m Ba�vuru Formu�nu doldurabilirsiniz.
E�itim Adreslerimiz >>>�

ETA Bilgisayar
Seminer Kat�l�m/Ba�vuru Formu
Ba�vuru Tarihi ETA Bayisi Muhasebeci M��teri Ticari M��teri ETA M��terisi De�il
Firman�z�n Ad�
Seri No S-N
Faaliyet Alan�
Firma E-Posta Adresi
Firma Web Adresi
Firman�z�n Adresi
�l�e / Semt
�ehir
Firma Telefon
Firma Faks
Kat�lacak Ki�i/lerin Ad� ve Soyad� E-Posta Adresleri Do�um G�n� Cep Telefonu
Kat�lmak �stedi�iniz Seminerler
Kat�lmak �stedi�iniz �l
Not 

eta, eta muhasebe, eta yaz�l�m, eta fiyat, etasb, ETA, ticari yaz�l�m, eta program�, eta yaz�l�mlar�, eta yetkili sat�c�, eta yetkili servis, servis eta fiyat, eta destek, eta teknik destek, eta yaz�l�m destek, eta program destek, eta yetkili destek, eta yetkili servis, ticari program, ticari paket, ttk, tfrs, muhasebe, muhasebe program�, erp