Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQL

Hem Ticari Firmaların hem de Muhasebecilerin
Gönül Rahatlığı ile Kullanabilecekleri Türkiye'deki Tek Program


Reklamlara bir göz attığınızda gittikçe daha fazla sayıda firmanın, faaliyet alanları ne olursa olsun, müşterilerinin güvenini kazanmaktan bahsettiğini görüyorsunuz.

Bankalar sizi birikimlerinizi g�venle saklamaya y�nlendiriyor. Sigorta firmalar� k�t� g�n�n�zde yan�n�zda olacaklar�n� taahh�t ediyor. Market zincirleri size en ucuz fiyat� sunduklar�na garanti veriyorlar.

Biz T�rkiye'nin lider yaz�l�m firmas� olarak t�m verilerinizi bize y�llard�r g�venle emanet etti�inizi biliyoruz. Bir yaz�l�m firmas�na duydu�unuz g�venin belki de i� hayat�n�zda ald���n�z en �nemli karar oldu�unun bilincindeyiz.

Siz 20 y�l �nce sat�n ald���n�z Versiyon 6 Muhasebe Program�n� bu sabah da �al��t�rm�� olabilirsiniz. Sizi yar� yolda b�rakmayaca��m�za g�venmekte hakl� oldu�unuzu biliyorsunuz.

Siz en son versiyonumuzu yeni alm�� olabilirsiniz. �cretsiz telefon deste�imize g�venebilece�inizi biliyorsunuz.

Siz bir Muhasebeci olabilirsiniz. M�kelleflerinizin bilgilerini bir internet sitesine emanet etmek yerine T�rkiye�nin en g�venilir ticari yaz�l�m firmas�na emanet etti�iniz i�in pi�man olmayacaks�n�z. Elektrik kesintilerine ve donan�m ar�zalar�na ra�men veri g�venli�inden �d�n vermemek hakk�n�z.

Muhasebe programlar�n� �ok iyi biliyoruz. En iyi bildi�imiz i�i yap�yoruz. Yapt���m�z i�i �ok seviyoruz. Siz bize g�vendi�iniz i�in biz de kendimize g�veniyoruz. Fark�m�z� farketti�iniz i�in te�ekk�r ederiz.

KULLANICILARIMIZDAN B�RKA� YORUM

ETA Program�nda hata oran� s�f�r. Bu da bir programda aranan en �nemli �eydir bence.

ETA g�venilir bir program. Bence ETA yoksa muhasebe de yoktur.

G�venilir bir firma, ETA art�k muhasebede a�m�� durumda.

ETA �ok g�zel bir program. Ben di�er rakip firmalar�n da programlar�n� g�rd�m ve kulland�m. Ama ETA gibi kolay ve muhte�em de�iller. Ben herkese ETA�y� tavsiye ediyorum ve etmeyede devam edece�im.

ETA�n�n sayg�nl���na, kalitesine ve kendisine g�veniyorum.

ETA�dan beklentimiz yok. ��nk� siz her yenili�i yap�yorsunuz. Bizim bir �ey beklememize gerek kalm�yor.

Deste�iniz, servisiniz g�zel. En bilinen muhasebe program� ve g�venilir firma.

ETA�n�n ilgisi ve alakas� kar��s�nda �ok �a�k�n�m. Bunu patronum ile de konu�uyorum. Daha �nce ba�ka program kullanm��t�m. Kesinlikle bu t�r ilgi yoktu. Her birinizi tek tek kutluyor ve te�ekk�r ediyorum. B�y�k bir ayr�cal�k yarat�yorsunuz.

Yeniliklere a��k, isteklerimiz dikkate al�n�yor. Servis ve destek �ok iyi.

Kullan�m� kolay, servis ve deste�iniz g�zel. G�venli firma.

ETA �ok profesyonel bir firma. �ok g�zel ve kaliteli.

T�rkiye�deki en b�y�k kurumsalla�m�� muhasebe program� oldu�una inan�yorum.

Programdan �ok �ok memnunum, hi�bir problemim yok. Program �ok iyi. �evremdeki herkese �neriyorum.

Gayet rahat kullan�yoruz. Di�er programlara g�re basit olmas� bizim i�in avantaj.

G�venilirlilik a��s�ndan programda ��kme olmuyor. Bilgilerde kay�p ya�anm�yor.

�abuk g�ncellenen g�venilir program. Mevzuat de�i�ikli�inde ETA�ya g�venimiz sonsuz. �nternetten g�ncelleme harika, �ok memnunuz.

Verimli bir program diye tavsiye ediyorum. Sa�l�kl�, i�levsel ve kolay. T�m sunum yapt���m �irketlere �neriyorum.

Kullan�m a��s�ndan ETA birinci tercihim. Hem telefonla deste�i hem de bayi deste�i �ok iyi. ETA�n�n gerek yap�s� gerek hizmeti iyi.

ETA k�kl� bir firma, 23 y�ll�k tecr�besi yeterli..

Hata vermeyen, g�venilir, anla��l�r, i�imizi kolayla�t�ran bir program. Hem kullan�m� kolay hem sa�lam. Eski ve kaliteli bir program. En iyi program..

ETA�y� tavsiye ediyorum. Detayl� ve veritaban� geni�..

Verdi�i hizmetler ve sa�lad��� memnuniyet a��s�ndan ba�kalar�na tavsiye edebilece�im bir program.

�r�nleriniz bizim ihtiya�lar�m�z� kar��layacak nitelikte. Personeliniz e�itimli ve ehil ki�ilerden olu�uyor. �al��malar�n�z�n ve ba�ar�lar�n�z�n devam�n� diliyorum. Teknolojiye ayak uydurup bizlere vermi� oldu�unuz hizmet i�in sizlere minnettar�z.

Her kullan�c�ya hitap edebilen bir program.

Kullan�m� kolay, servisi iyi, g�venli ve sa�lam bir program.

Her y�n�yle sorunlara ��z�m bulan bir program.

Kullan�m� kolay, deste�i iyi. T�rk�e altyaz�l� y�nlendirmesi g�zel. E�itim d�zeyi ne olursa olsun herkesin rahatl�kla anlay�p kullanabilece�i bir program.

Y�llar�n program� oldu�u i�in deneyimli bir program. S�rekli kendisini yeniliyor.

Deste�iniz �ok iyi, hemen ��z�m buluyorlar.