Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQLAşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 129 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16’ya yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.


     BANKA  
 

MODÜLLER ARASI DÖVİZ ENTEGRE İŞLEMLERİ

Cari, Banka ve Muhasebe modüllerine ait fiş girişlerinde fiş saha tanımlarında bulunan karşı döviz kodu, karşı döviz türü, karşı döviz tutarı sahalarına ait hesaplama ve kayıt işlemleri yeniden oluşturularak modüller arası döviz entegre işlemleri düzenlendi.

 
BORDRO
 

SAKATLIK İNDİRİMİ HESAPLAMASI

Bordro icmal parametrelerinde Sakatlık SSK Gün Or. işaretli değilse sakatlık indiriminin tüm rakamının düşülerek gelir vergisi matrahının hesaplanması sağlandı.

SABİT ÖDENEK TANIMLANMASI

Bordro puantaj kartında ödenek ve kesinti tanımlarına “sabit mi”seçeneği eklendi. Eğer bu seçenek işaretlenirse devir sırasında puantaj bilgileri sıfırlacak seçeneği seçilse bile bu ödenek ve kesinti değerleri devredilen aya taşınıyor.

PUANTAJ KARTINDA ÜCRET PUSULASI BUTONU

Puantaj kartına ücret pusulası butonu eklendi. Bu butona basılırsa personelin ücret pusulası bilgileri dökümü alınabiliyor.

ÜCRET PUSULASINDA DAKİKA SEÇENEĞİ

Ücret pusulası döküm ekranına dakikayı göster seçeneği eklendi. Eğer bu seçenek işaretlenirse saat kısmında dakikayı saat:dakika şeklinde dökmesi sağlandı.

BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE ENTEGRASYON SEÇENEĞİ

Bordro muhasebe ve işletme entegrasyonu çoklu şirket seçeneği eklendi. Eklenen entegrasyon parametresi seçeneği
“1-Ekrandan al” seçeneği seçilirse ekranda bulunan değerlerden entegrasyon yapılması
“2-Şirkete göre” seçeneğinde her bir şirket için daha önceden kaydedilen entegrasyon parametrelerine göre entegrasyon yapılması
“3-Onay al” seçeneğinde her şirket için ekrana parametrelerin gelmesi ve istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra entegrasyonun bu parametrelere göre yapılması sağlandı.

BORDRO ORTAK DİZAYN SAHALARINDA İŞKUR İŞYERİ NO SAHASI

Bordro ortak dizayn sahalarına 027 İşkur işyeri no sahası eklendi.

BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPORLARA YENİ SAHALAR

Bordro personel kimlik bilgileri 444 özel kod, 445 açıklama 1, 446 açıklama 2, 447 açıklama 3 sahaları özel tanımlı raporlara eklendi. Ayrıca 348 nolu işverene maliyet-toplam teşvik Sahası eklendi.

İŞTEN ÇIKAN PERSONELİN GÖRÜNTÜLENMEMESİ

Bordro kullanıcı parametrelerinde işten ayrılanlar listelerde çıksın seçeneği işaretli değilse ve personel sicil kartında çalışma durumu işten ayrıldı seçilirse bordro modülünde F6 personel sicil kart penceresinde bu personellerin listelenmemesi sağlandı.

İŞTEN AYRILMA BİLDİRİMİNDE ÇIKIŞ TARİHİ

İşten Ayrılma Bildirimi (TİK) alırken, çalışılan ayda işçi çıkıyorsa, ilk satıra çıkış ayı ve çıkış tarihi eklendi.

BORDRO MODÜLÜ ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA -İŞYERİ KODU- ARALIĞI

Özel tanımlı rapor dökümü değiştirilerek ana işyeri kodu boş bırakıldığında listeleme aralıklarında verilen başlangıç ve bitiş işyeri kodlarına göre döküm alınabilmesi sağlandı.

BORDRO TOPLU DEĞER AKTARMA İŞLEMİNDE DÜZENLEME

Değer aktarma işleminde grup işaretlense bile eğer ödenek ve kesinti değerleri 0 (sıfır) ise aşağıda belirtilen sahalar kaydedilmedi. Çocuk parası ödenek no, çocuk parası kesinti no, sendika kesinti no, yemek fiş ödenek no, yemek fiş kesinti no, avans kesinti no, ihbar taz. ödenek no. Ayrıca bordro parametrelerine yeni eklenen Dövizli ücret hesaplaması alanı toplu değer aktarma seçeneklerine eklendi.

BORDRO MODÜLÜNDE DÖVİZLİ İŞLEMLER

Bordro personel kartında döviz çevrimi işlemleri yapıldı. Brüt ücret ve aylık net ücret sahasında *d ile dövizden tl ye, döviz brüt ücret ve döviz net ücret sahasında * ile tl’den dövize çevrim işlemi yapıldı. Bordro parametrelerine “Ücret Dövizden hesaplanacak” parametresi eklendi. Bu parametreye evet denirse ve personel kartında “dövizli ücret” işaretliyse dövizli ücret bilgilerindeki değerler üzerinden brüt ücret bulunup personelin aldığı ücret buna göre hesaplanıyor. Dövizli ücret bilgilerinde döviz kodu, döviz türü veya brüt ücret sahalarında eksik bilgiler varsa ya da hesaplamanın yapıldığı veya raporun alındığı tarihte kur girilmemişse hesaplama tl brüt ücretten yapılıyor.

BORDRO MODÜLÜNDE ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER

Bordro modülü tüm raporlar ve bazı düzenleme ekranlarında Ctr+Ok tuşuyla karşı sahaya geçilmesi, ctrl+ ve ctrl* ile karşı sahadaki bilginin kopyalanması sağlandı. Ayrıca tüm raporlar ve bazı düzenleme ekranlarında ekrana girilen kriterlerin isteğe bağlı olarak veya otomatik olarak kaydedilebilmesi sağlandı.

BORDRO YENİ SİCİL KART DÖKÜMLERİ EKLENMESİ

Bordro personel sicil kart dökümlerine aşağıdaki dizaynlar eklendi. Yeni dizayn tanımları default dosyasına eklendi. Ayrıca yeni dosyalarda kullanılan işyeri Yetkili ismi 28 nolu saha olarak eklendi.

bor_calisma.dfb, Personel Çalışma Belgesi
bor_calisma.edt , Personel Çalışma Belgesi
bor_belirli.dfb, Belirli Süreli İş Sözleşmesi
bor_belirli.dfj, Belirli Süreli İş Sözleşmesi
bor_belirli.edt, Belirli Süreli İş Sözleşmesi
bor_belirsiz.dfb, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
bor_belirsiz.dfj, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
bor_belirsiz.edt, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
bor_ibraname.dfb, Personel İbraname
bor_ibraname.edt, Personel İbraname

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI MALİYET HESAPLAMA RAPORU

Sicil kartlarına tek tek çıkış tarihi yazmadan ve tek bir yere tarih yazılarak tüm personellerin şirkete yükleyeceği kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarını görebilmek ve rapor alınabilmesi amacı ile Kıdem Tazminatı Maliyet Hesaplama Raporu ve İhbar Tazminatı Maliyet Hesaplama Raporu Bordro/Raporlar/Diğer Raporlar kısmına eklendi.

KIDEM TAZMİNATI EKLENTİ SAHALARI

Bordro parametrelerine Kıdem Tazminatı Eklenti Saha Adları 1-5 eklendi. Kıdem tazminatı hesaplama ekranında yeni kayıtta parametreye yazılan eklenti adları geliyor. Bordro parametrelerine eklenen Kıdem Tazminatı Eklenti Saha Adları Sistem modülü Toplu parametre kaydetme işlemine eklendi.

SİGORTALI İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ RAPORU

Bordro Toplu dökümlere Sigortalı İşten Ayrılma Bildirgesi (tik) raporu eklendi.

BORDRO AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE TOPLAM KAZANÇ SAHALARININ
EKLENMESİ

Bordro Aylık prim ve hizmet belgesinde Detay satırı ve toplam sahalarına sigorta ücreti + prim toplamı sahaları eklendi.

017 Toplam Kazanç (ücr+prim) 18
220 Sig.ücret+prim top Bu sayfa
221 Sig.ücret+prim top Önceki Sayfadan Devir
222 Sig.ücret+prim top Bu Sayfa Dahil Toplam

PERSONEL SİCİL NUMARASINA GÖRE SIRALAMA

İcmal ve ücret pusulası dökümlerine sıralama gridi konarak istenilen sahaya göre sıralama yapılarak döküm
alınması sağlandı.

TOPLU PARAMETRE KOPYALAMA İŞLEMİNDE TÜM PARAMETRE SAHALARI

Bordro icmal parametreleri grid haline getirildi ve toplu parametre kopyalama işlemi yeniden düzenlendi.

T.C. KİMLİK NO SAHASINDA KONTROL

Sicil kartı kayıt edilirken TC Kimlik No sahasının rakam değilse ve 11 karakter değilse uyarı verilmesi ve kayıt yapılmaması sağlandı.

E-BİLDİRGEDE İŞVEREN %5 TEŞVİK İNDİRİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Bordro Muhasebe ve İşletme entegrasyonuna

176 SGK+SGDP Teşvik düşülmemiş işv.sig.primi [142]
177 SGK Teşvik düşülmemiş işveren sig.primi [321]
267 Ödenecek SGK.işveren Primi [321]
268 Ödenecek SGK.işveren+işçi Primi [319+321]
269 Ödenecek SGK.+SGDP işveren primleri [321+320]
270 Ödenecek SGK.+SGDP işveren+işçi prim [321+319+320+144]

sahaları eklendi.

E-Bildirge ve Aylık prim hizmet belgesinde %5 işveren teşvik indirim alan (05510'e tabii) personellerin dökümü ve sıralanması sağlandı. Aylık prim ve hizmet belgesine 3-05510 döküm tipi seçeneği eklendi. Bu seçenekle döküm alındığında 5510'a uygun olan personellerin bulunarak dökülmesi sağlandı.

E-BİLDİRGE İÇİN ÇOKLU XML OLUŞTURMADA YENİ DOSYA İSİMLERİ

Çoklu dosya oluşturmada Xml dosya isimleri şirket kısa ismi varsa şirket kısa ismi + işyeri ismi şeklinde
düzenlendi.

V-7'DEN TRANSFER IŞLEMİNDE ÇALIŞILAN AYIN OTOMATİK BELİRLENMESİ

V-7'den transfer işleminde Bordro V-7 çalışılan ay bilgisi bordro Genel parametreleri çalışılan ay sahasına aktarıldı.

PUANTAJ KARTINDA F7-BRÜTTEN NETE İŞLEMİ

Puantaj kartında F7-Brütten Nete işlemi değerlerinin kayıt edilmeden ekranda o anda bulunan değerlere göre hesaplanması sağlandı.

BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYON EKRANINDA İŞYERI KODU SEÇENEĞİ

Bordro Muhasebe Entegrasyon ekranına işyeri kodu seçeneği eklendi. İşyeri kodu yazılırsa işyeri bazında entegrasyon yapılması sağlandı.

TOPLU PUANTAJDA OTOMATİK HESAPLAMA

Toplu puantaj işleminde ay içinde giren çıkan personel varsa giriş ve çıkış tarihleri dikkate alınarak ilgili tarihler arasındaki Pazar günleri sayısının hesaplanması ve haftasonu gününe otomatik olarak atılması sağlandı.

YENİ SGK KANUNUNA GÖRE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

•Bordro/parametreler/istihdam parametreleri “Sigorta tavanını aşan matrahı sakla” seçeneğine göre sigorta
tavanını aşan matrahın saklanması ve hesaplamada dikkate alınması sağlandı.
•Personel Sicil Kartına F5 Ek bilgiler penceresi eklendi. Buradaki bilgiler İşçi bildirim, İşe giriş ve işten ayrılma bildirimi vb.. dizaynlarda kullanılıyor.
•Bordro prim belgesi parametrelerine yeni sahalar eklendi.
•İşçi bildirim, İşe giriş ve işten ayrılış bildirimi, Aylık prim ve hizmet belgesi, Eksik gün bildirimi dökümleri ve dizaynları yenilendi. Yeni dizaynlar Bor_sgk ile başlıyor. 2008 10. ay ve sonrası için yeni dizaynlar kullanılacak.
•Vergi oranları yeniden düzenlendi. 2008 10. ay ve sonrası için yeni vergi oranları kullanılacak.
•Bordro parametrelerinde kullanılmayan prim yüzdesi sahaları kaldırıldı.
•Vizite kağıdı dökümünde maaş ve prim matrahları düzenlendi.
•Hazine işveren indirimi, işveren teşvik vb.. sahalar özel tanımlı raporlara yeni saha numaralarıyla eklendi.
•Bordro muhasebe entegresyonu işveren primi kısmı yeni kanuna göre düzenlendi.
•Bordro özel tanımlı rapor ve dizayn sahalarında yapılan değişiklikler ile ilgili dökümanlar düzenlendi. (ozlborsahalar.txt, bordro.txt)
•Kart Dökümlerindeki Özel gider indirimi dökümü kaldırılarak yerine İşten Ayrılma Bildirimi (Tik) dökümü kondu. (Eski tip)
•Personel sicil kartına öğrenim durumu seçeneklerine 7 ' Ön Lisans eklendi.
•İcmal, E-Bildirge, Aylık prim hizmet belgesi vb.. raporlarda sıralamanın 'Tc Kimlik No' sahasına göre yapılması sağlandı.
•Bordro Sigorta Kolu yeni vergi oranları tanımlarının default olarak programdan okunması sağlandı.
•Bordro Özel tanımlı rapor dökümünde [339-344] arası fazla ödenek kalan, kullanılan, toplam sahaları eklendi.
•Bordro parametrelerindeki işveren Sigorta prim payı İndirimi default değerinin işaretli gelmesi sağlandı.
•SSK matrah değerleri ekranına prim sigorta matrahı eklenerek maaş ve prim tutarının ayrı ayrı hesaplanarak yazılması sağlandı. Vizite kağıdı dökümünde ve sigorta tavan aşımı hesaplamalarında prim matrahı ayrıca hesaplanıyor.

E-BİLDİRGE HAZIRLAMA RAPORUNDA BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE RAPORLAMA
SEÇENEĞİ

•Ek-1 ve Ek-2
•Ücret pusulası
•E-bildirge hazırlama
•Eksik gün bildirim listesi
•Bordro-Muhasebe ve Bordro-İşletme Entegrasyonu
•Tik raporları işleminde birden fazla şirkette raporlama seçeneği programa eklendi.

BORDRO TİK RAPORLARINDA GİREN-ÇIKAN LİSTESİ RAPORU

Bordro Tik Raporlarına Giren-Çıkan Listesi (Excel) Raporu eklendi.

SİGORTALI İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİNİN DÖKÜMÜNÜN TOPLU OLARAK ALINABİLMESİ

Bordro /Toplu Dökümler / Toplu Sigortalı İşten Ayrılma Bildirgesi Raporu programa eklendi.

BORDRO PUANTAJ EKRANINDA PERSONEL İZİNLERİ EKRANI

Bordro puantaj ekranına 'SSK ve İzin Günleri' butonu eklenerek SSK gün, matrah, izin günlerini gösteren pencerenin açılması sağlandı.


 
BÜTÇE
 

BÜTÇE ANALİZİ RAPORU

ETA:V.8-SQL’e Bütçe Analizi Raporu programa eklendi.

İSTENİLEN DÖNEM ARALIĞINDA ÇALIŞMA İMKANI

24 aylık özel dönem aralığına ek olarak kullanıcının istediği dönem aralığında çalışabilmesi sağlandı.

 
CARİ
 

ÇOK DÖVİZLİ KARTLARIN DÖVİZ DETAYLI DEVRİ

Cari Dönem Devri ekranına 'Çok Dövizli Kartları Döviz Detaylı Devret' parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse, birden fazla döviz kodu ile hareket görmüş cari kartlar döviz kodu bazında detaylı olarak devredilir.

DEVİR FİŞİNDE ORTALAMA VADE TARİHİ

Devir bakiyesine ait ortalama vade tarihinin hesaplanarak devir hareketine yazılması sağlandı. Ortalama vade tarihinin hesaplanabilmesi için Ortalama Vade Tarihi Hesapla parametresi işaretlenmelidir. Bu parametrenin işaretlenebilmesi için Devir Tipi olarak Bakiye seçeneğinin seçilmesi ve Çok Dövizli Kartları Döviz Detaylı Devret parametresinin de işaretli olmaması gereklidir. İsteğe bağlı olarak ortalama vadesi hesaplanacak devir bakiyesini oluşturan hareketlerin tespitinde Ödeme Eşleme yöntemi de kullanılabilir.

CARİ KARTINDA POSTA GÖNDERME VE INTERNET BUTONU

Cari Kartına ait adres bilgilerinde bulunan elektronik posta (E-Mail 1-3 arası) ve internet adres (Web 1-3 arası) sahalarına buton eklenerek, posta gönderme veya Internet tarayıcısı programlarının otomatik çalıştırılması sağlandı.

CARİ HAREKET FİŞİNDEN YENİ KART TANIMLANMASI

Cari hareket fişinden olmayan bir cari kartın tanımlanabilmesi sağlandı.

MODÜLLER ARASI DÖVİZ ENTEGRE İŞLEMLERİ

Cari, Banka ve Muhasebe modüllerine ait fiş girişlerinde fiş saha tanımlarında bulunan karşı döviz kodu, karşı döviz türü, karşı döviz tutarı sahalarına ait hesaplama ve kayıt işlemleri yeniden oluşturularak modüller arası döviz entegre işlemleri düzenlendi.

MUTABAKAT MEKTUBUNDA EK SAHALAR

Mutabakat mektubunda kullanılan sahalara Satış ve Alış KDV'siz tutarları ile fatura adetlerini yazdırabilmek amacıyla ek sahalar eklendi. Detaylı bilgi cari.txt dosyasında vardır.

HAREKET RAPORLARI EKSTRE BÖLÜMÜNDE DÖVIZ KODU ALANI

Cari raporlar, hareket raporları ekstre bölümüne Cari-II'de bulunan dövizli rapor kısmındaki ekstrede olduğu gibi döviz kodu alanı eklendi.

 
CARİ II
 

STOK / CARİ FİYAT LİSTESİ RAPORU

Cari 2/Cari Fiyat Tanımları/Stok Fiyat Listesi raporu ve cari fiyat listesi raporu yapıldı.

PAKET SEÇENEKLERİNİN TOPLU OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ

Cari 2-Servis-Cari/Stok Pak. Fiyat Değiştirme ve Stok fiyat Pak. değiştirme programları eklendi. Cari ve stok paketlerinin fiyat, iskonto ve fiyat no seçeneklerinin toplu olarak değiştirilebilmesi sağlandı.

 
ÇEK - SENET
 

ESKİ KARTTAN EK BİLGİLER BÖLÜMÜNDE ŞUBE İSİMLERİ

Çek/Senet kartı eski karttan ek bilgiler bölümüne bakıldığında banka kodu ve şube kodu bilgisinin hem kod, hem de isim olarak gözükmesini sağlandı.

 
ETASQLFORM
 

YENİ EKLENEN DÖVİZ SAHALARININ DİZAYNDA KULLANILABİLMESİ

Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Muhasebe, Kasa ve Banka modüllerinin fiş sahalarına yeni eklenen Döviz sahalarının EtaSqlForm dizaynlarında kullanılabilmesi için EtaUtlForm.dll ve EtaDizayn.efi dosyaları güncellendi.

BARKOD VE RESİM YAZDIRMA

Etasqlform programında yapılan düzenleme ile dökümlerde stok kartına ait barkod ve resimlerin forma basılması sağlandı. Böylelikle stok kartının barkodu şekilsel olarak forma yazdırılabilecek. Ayrıca dosyadan alınan resim ya da manuel yazılan barkod da formlarda basılabiliyor.

 
ETASQLMNG
 

DATABASE'LERİN ONLINE / OFFLINE YAPILABİLMESİ

EtaSqlMng.exe'de database/database'lerin üzerinde Online/Offline yapılabilmesi sağlandı.

ATTACH/DETACH İŞLEMLERİNDE ŞİRKET BİLGİLERİNİN ŞİRKET TABLOSUNA EKLENMESİ/ÇIKARILMASI

EtaSqlMng.exe ile Attach/Detach işlemlerinde Attach edilen database'e ait şirket bilgilerinin SIRKET tablosuna eklenmesi sağlandı. Detach edilen database'e ait şirket bilgilerinin ise SIRKET tablosundan çıkarılması/silinmesi sağlandı. Bu sayede bir database Attach edilirken öncesinde Şirket açma, database'i off konumuna getirme ve yüklenecek database'in kopyalanmasından sonra tekrar online konumuna getirme veya Detach edilen bir database'i ayrıca SIRKET tablosundan manuel olarak silme işlemlerine gerek kalmadı.

 
FATURA
 

MİKTAR TOPLAMI GÖRÜNTÜLENMESİ

Fatura fişinde F8-Detay menüsüne Ctrl+G-Kar/Zarar Analizi ekranı eklendi. Bu ekranda stok ve isteğe bağlı olarak hizmet satırlarına ait miktar, fiyat, tutar, net fiyat, net tutar, yansıyan indirimler, yansıyan masraflar, maliyet fiyatı, maliyet tutarı, kar/zarar tutarı, kar/zarar oranı ve ödeme günü bilgileri ve bunlara ait toplam ve ortalama bilgileri görüntülenir.

CARİ ALIŞ/SATIŞ RAPORLARINDA YENİ KOLONLAR

Fatura modülü raporlar kısmında bulunan Cari Alış ve cari Satış özet raporlarındaki saha boylarına Vergi Dairesi ve Vergi Hesap No kolonları eklendi.

YENİ KULLANICI PARAMETRESİ

Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına Konumlanılacak Bölüm parametresi ilave edildi. Bu parametreye bağlı olarak yeni fatura fişine girişte imlecin ilgili sahaya konumlanması sağlandı.

KDV İCMALİ RAPORU SAHA BOYLARINDA FARK KDV SATIRI SÜTUNU

Fatura Genel Parametreleri ekranındaki Kdv Tutarlarını Değiştir parametresi Evet ise fatura üzerindeki KDV Detayları gridinde Fark Kdv Tutarı sütünuna yazılan değerlerin, Tek KDV'li Detay KDV Listesi ve Çok KDV'li Detay KDV Listesi raporlarında saha boylarına ilave edilerek döküme çıkması sağlandı.

YENİ EKLENEN SATIRLARIN STOK VE İRSALİYE FİŞİNE EKLENMESİ

Faturalama sırasında mevcut irsaliyeden gelen satırlar dışında yeni eklenen satırların tekli faturalama sırasında stok ve irsaliye fişine eklenmesi sağlandı.

DÖVİZ BAKİYESİ İLE İLGİLİ YENİ SAHALAR

3690 no'lu işlem koduna döviz bakiyesi ile ilgili yeni sahalar eklenerek fatura yazdırılırken cari kartta oluşan eski döviz bakiyesi/tipi ve yeni döviz bakiyesi/tipi yazdırılması sağlandı.

SAHA BOYLARINDA KALAN KDV SÜTUNU

Fatura raporlarda tevkifatlı fatura listesi alırken ekranda tevkifat düşüldükten sonra kalan kdv tutarının da görünmesi amacıyla saha boylarına kalan kdv sütunu eklendi.

YENİ SAHA BOYLARI

Fatura raporları, mal/müşteri alış/satış raporları, stok alış/satış raporları menüsündeki stok alış ve satış detay raporları Saha boylarına DÖV.TOPLAMI ve DÖVİZ KURU sahaları eklendi.

BA/BS KODLU ALIŞ/SATIŞ FATURA CAMBAZ TANIMLARININ OTOMATİK GELMESİ

'EtaSQL.def' dosyasında yapılan güncellemelerle Şirket Açma işlemi veya CAMBAZTAN tablosu için yeni tablo açma işlemi yapıldığında mevcut cambaz tanımlarına ilave olarak BA/BS kodlu alış ve satış faturası cambaz tanımlarının da otomatik olarak oluşturulması sağlandı.

SATIŞ KALEM LİSTESİ RAPORUNA 'NET TUTAR' SAHASININ İLAVESİ

Fatura Alış Kalem Listesi, Fatura Satış Kalem Listesi, Boyutlu Fatura Alış Kalem Listesi ve Boyutlu Fatura Satış Kalem Listesi raporlarının saha boylarına 'NET TUTAR' ve 'NET FİYAT' sahaları eklendi.

SEÇİLEN STOK KARTINA AİT RENK VE BEDEN

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde ilgili stok seçilip renk ve beden alanına tıkladığında sadece ilgili stok kartına tanımlanan renk ve bedenin görülmesi sağlandı.

 
FATURA II
 

YETKİ UYGULAMASI

Kullanıcı izinlerinde Fatura II için yetki uygulaması tamamlandı.

 
GENEL
 

SINIRSIZ İŞLEM TİPİ

ETA:V.8-SQL'de İşlem tipleri tanımlama ve okuma bölümlerindeki kısıtlamalar kaldırıldı.

RAPOR VE SERVİS LİSTELEME ARALIKLARINDA GEZİNME VE KOPYALAMA

Bütün rapor ve servis ekranlarında uygulanmak üzere başlangıç ve bitiş aralık sahaları arasında Ctrl+Sol Ok ve Ctrl+Sağ Ok tuşarı ile gezinme imkanı getirildi. Ayrıca saha üzerinde Ctrl+(*) Kopyalama veya Ctrl+(+) Taşıma tuşları kullanılarak, karşı sahaya ekrandaki bilginin kopyalanabilmesi imkanı sağlandı.

YENİ TÜRK LİRASI (YTL)'DEN TÜRK LİRASI (TL)'YE GEÇİŞ

Program içerisinde bulunan YTL başlıkları TL olarak düzeltildi. Mevcut bütün dizayn ve tanım dosyalarına ait başlıklar değiştirildi. EtaSQL (ver:1.16) ve EtaSQLV-8 (ver:8.16) olarak program versiyonları değiştirilerek ilave edilen tablolar için EtaUtlAlter (Veritabanı Güncelleme) programı çalıştırılmalı. Yeni exe'lerle programın çalıştırılabilmesi için (Config.eta) dosyasının versiyonu (ver:4) olarak güncellenmelidir.

OLEXLSF.DLL DOSYASININ OTOMATİK OLARAK KAYIT EDİLMESİ

EtaExcel.reg dosyası çalıştırılarak olexlsf.dll dosyasının sistem kitaplığına (register) kayıt edilmesi işleminin, EtaSQLSETUP.exe ve EtaSQLSETUP8.exe ile kurulum yapıldığında otomatik olarak yapması sağlandı.

VERİTABANI KARAKTER SETİNİN DEFAULT OLARAK TURKISH_BIN OLMASI

Sqlset.exe dosyası değiştirilerek ETA kurulum CD'sinden MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumu yapıldığında veritabanı karakter setinin (Collation Name) default Turkish_BIN olması sağlandı.

MODÜL GİRİŞİNDE GÜNLÜK DÖVİZ KURU TANIMLANMASI

Şirket Bilgileri modülü, Şirket Genel Parametrelerine 'Modüllere Girişte Döviz Kur Kontrolü' parametresi eklendi. Bu parametre işaretli ise Kur Takibi modülü hariç tüm modüllere girişte günlük kur bilgileri kontrol ediliyor ve eğer mevcut değilse uyarı mesajı ile kur bilgilerinin girişinin yapılıp yapılmayacağı kullanıcıya soruluyor.

DÖVİZ KUR GİRİŞİNİN MODÜL İÇİNDEN YAPILMASI

Yardımcı İşlemler menüsüne 'Döviz İşlemleri' grubu eklenerek 'Döviz Kur Çevrimi' ve 'Günlük Döviz Kurları' seçenekleri bu gruba taşınarak aynı yere 'Döviz Kur Girişi' seçeneği eklendi. Döviz kur girişlerinin tüm modüllerde iken yapılabilmesi sağlandı. Config.eta da Kur Takibi modülü kapalı ise Yardımcı İşlemler menüsündeki 'Döviz İşlemleri' grubu kullanıma kapalı olur.

BANKA, ŞUBE VE MAKRO TANIMLARININ TÜM MODÜLLERDEN YAPILABİLMESİ

Banka ve Şube tanımları 'Yardımcı İşlemler' menüsüne eklenerek bu işlemlerin herhangi bir modülde iken kullanılabilmesi sağlandı.

SHIFT+F8 İLE GENEL DETAY BİLGİNİN ÇALIŞTIRILABİLMESİ

Tüm modüllerden Shift+F8 ile Genel Detay Bilginin çalıştırılabilmesi sağlandı. Bu sayede herhangi bir modülde iken diğer modüllere ait bilginin çabuk görüntülenmesi sağlandı. Genel Detay Bilgi tanımı yapılabilmesi için etasql klasöründeki 'default' klasöründe EtaUtlDetay.xml dosyasının yer alması gereklidir. Kullanıcının hazırladığı menü ise etasql klasörünün altında kullanıcı ve/veya şirket bazlı olarak EtaUtlDetayMenu.xml dosyası oluşturulmaktadır.

ŞİRKET LİSTESİNDE TADİLAT

Programa girerken kullanılan şirket listesinin parametrik olarak diğer arama ekranları gibi olması sağlandı. Bu sayede şirket sayısı fazla olan muhasebeciler ve şirketler şirket listesinde kısıtlama yapabilmeleri sağlandı.

PDF DOSYASI OLARAK GÖRÜNTÜLEME

EtaUtlView ile görüntülenen sonuçların F6-Export ile pdf dosyası olarak görüntülenmesi sağlandı.

 
İRSALİYE
 

MİKTAR TOPLAMI GÖRÜNTÜLENMESİ

Fatura fişinde F8-Detay menüsüne Ctrl+G-Kar/Zarar Analizi ekranı eklendi. Bu ekranda stok ve isteğe bağlı olarak hizmet satırlarına ait miktar, fiyat, tutar, net fiyat, net tutar, yansıyan indirimler, yansıyan masraflar, maliyet fiyatı, maliyet tutarı, kar/zarar tutarı, kar/zarar oranı ve ödeme günü bilgileri ve bunlara ait toplam ve ortalama bilgileri görüntülenir.

SIFIR TUTARLI FATURADA CARİYE BAĞLANTI

İrsaliye modülü içerisinde irsaliye fişi üzerinden, tekli faturalama ve toplu faturalama yapılırken ve Sipariş modülü içerisinde sipariş fişi üzerinden, tekli faturalama ve toplu faturalama yapılırken fatura tutarı sıfır ise parametreye bağlı olarak cariye bağlantı yapılabilmesi sağlandı.

SEÇİLEN STOK KARTINA AİT RENK VE BEDEN

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde ilgili stok seçilip renk ve beden alanına tıkladığında sadece ilgili stok kartına tanımlanan renk ve bedenin görülmesi sağlandı.

 
İŞLETME DEFTERİ
 

DEFTER ÖZETİNDE DÖNEM BİLGİLERİNİN KAYDEDİLMESİ

İşletme defter özeti ekranında kayıt butonuna basılarak değerler tabloya kaydedilirken içeriye dönem bilgilerinin kaydedilmesi sağlandı. Böylelikle yılın 4 dönemi için ayrı ayrı değerler kaydedilmektedir. Bu değerlerden bazıları (kar-zarar) geçici vergi beyannamelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca programın raporlar kısmına bu değerleri dökebilmek amacıyla 'Defter Özet Kayıt Listesi' eklendi. Programın servis kısmına bu değerlerin kullanıcı tarafından elle düzenlenebilmesi amacıyla da 'Defter Özet Bilgileri Kayıt Düzeltme' eklendi.

RAPORLARDA EXCEL’E AKTARMA

İşletme defter dökümünde ve defter özetinde Excel bağlantısı sağlandı.

DEMİRBAŞ KODU SAHALARINDA ARTIŞ

Şirket Modülü içinde bulunan İşletme Modülü Genel Parametreleri ekranındaki ALIŞ/SATIŞ DEMİRBAŞ KODU sahaları 1'den 3'e çıkartıldı.

DÖNEM SONU ENVANTERİNİN V-7'DEN SQL’E AKTARILMASI

Aktarım ekranına ilave edilen parametreye bağlı olarak V-7'deki İşletme Defteri dönem sonu envanter bilgilerinin ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL'e aktarılması sağlandı.

 
KASA
 

GENEL PARAMETRELER EKRANINDA YENİ PARAMETRE

Kasa Genel Parametreleri ekranına Fişlerde Cari Kodsuz Giriş Kontrolü parametresi ilave edildi. Bu parametreye bağlı olarak tahsil/tediye/mahsup fişlerinde (devir, virman, makbuz fişleri hariç) cari kod belirtilmemişse kayıt işlemine izin verilip verilmemesi sağlandı.

 
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
 

DEĞİŞEN TUTARIN KDV'SİNİN OTOMATİK HESAPLANMASI

MBO’da fiş girişi sırasında tutar yazıldığında KDV program tarafından otomatik hesaplanıyor. Tutar değiştirildiğinde KDV Tutarının KDV Oranı alanından enter ile geçmeden yeni tutara göre tekrar otomatik hesaplanması sağlandı.

İŞLETME VE MUHASEBE FİŞLERİNDE ÜNVAN BİLGİLERİ

MBO Serbest Meslek Makbuzu kesildiğinde Mükellef şirketinde oluşan işletme ya da muhasebe fişlerine Muhasebecinin unvan bilgisinin yazılması sağlandı. Ayrıca Muhasebeci şirketinde oluşan işletme ya da muhasebe fişlerine Mükellefin unvan bilgisinin yazılması sağlandı.

 
MUHASEBE
 

DÖNEM SONU ENVANTERİ DÖKÜMÜNDE MİKTAR TOPLAMI

Muhasebe modülündeki dönem sonu envanteri dökümüne gruplanan malların 'miktar' toplamı eklendi.

SAHA SEÇİMLİ YEVMİYE DÖKÜMÜNDE EK SAHALAR

Listeleme aralıkları ekranının sağ alt tarafına yeni bir grup kutusu konarak içine tarih-fiş no-madde no-ref.no-fiş tipi maddeleri eklendi, bu maddelerin işaretlenmesi ile hangi bilgilerin dökümde yer alacağı belirlenebilir.

KASA DEFTERİ RAPORUNDA ALACAK BAKİYESİ İLE İLGİLİ UYARI

Kasa defteri alınırken alacak bakiyesi durumunda kullanıcı net bir şekilde uyarılacak şekilde programda değişiklik yapıldı.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DEĞERLERİNİN FARKLI BİR ŞİRKETTEN ÇEKİLMESİ

Bilanço ve Gelir tablosu geçmiş yıl değerlerinin farklı şirketten çekilebilmesi amacı ile muhasebe genel parametrelerine Geçmiş Yıl Değerlerinin Alınacağı Şirket parametresi eklendi. Bu bölüme şirket tanımlandığında geçmiş yıl değerleri tablodan okunduğu takdirde bu şirketten çekilir.

ÇALIŞILAN DÖNEM ÖNCESİNE İPTAL KONTROLÜ

Servis/genel parametrelerde bulunan ve dönem öncesi/sonrasına kayıt işlemini kontrol eden parametreler ile dönem öncesinde iptalin de benzer kontrol etmesi sağlandı.

FİŞ CAMBAZI TANIMLARININ TAŞINMASI

Bir müşteride yapılan tanımın başka bir müşteriye götürülebilmesi amacıyla Muhasebe Fiş Cambaz Tanımı ekranında F5 tuşu ile ekrandaki cambaz tanımlarının XML dosyasına aktarılması ve daha sonra F6 tuşu ile de XML dosyasının okunarak ekranın doldurulması sağlandı.

XML dosyalarının yazma işleminde PRNXLSPATH bölümü kullanılır. Okuma işleminde ise default olarak yine PRNXLSPATH bölümü kullanılır, istenirse bu bölüm değiştirilebilir.

FİŞ CAMBAZI TANIMINDA UYARI MESAJI

Muhasebe Fiş Cambaz Tanımı ekranında Çıkış, Önceki, Sonraki, Cambaz Listesi ve XML'den okuma işlemlerinde ekrandaki bilgiler kayıt edilmeden ESC'ye basılmışsa uyarı verilmesi sağlandı.

V-7 FİŞ CAMBAZ TANIMLARININ SQL’E AKTARILMASI

Muhasebe Fiş Cambaz Tanımı ekranına eklenen “V-7 Cambaz Tanımını Oku” butonu ile V-7'deki cambaz tanımlarının okunarak ekranın doldurulması sağlandı.

MODÜLLER ARASI DÖVİZ ENTEGRE İŞLEMLERİ

Cari, Banka ve Muhasebe modüllerine ait fiş girişlerinde fiş saha tanımlarında bulunan karşı döviz kodu, karşı döviz türü, karşı döviz tutarı sahalarına ait hesaplama ve kayıt işlemleri yeniden oluşturularak modüller arası döviz entegre işlemleri düzenlendi.

 
MUHASEBE II
 

YEVMİYE DEFTER DÖKÜMÜNDE BAŞLIK SEÇİMİ

Muhasebe-II tek dövizli ve miktarlı yevmiye defter dökümleri listeleme aralıklarına 'FİŞ BAŞLIK BİLGİLERİ' adında bir grup kondu, bu grup içinde bulunan maddeler işaretlenerek döküme alınacak olan fiş başlık bilgileri belirlenebilir.

 
MUHASEBE IV
 

GELİR VERGİ BEYANNAMESİ'NDE ONAYLAYAN BİLGİLERİ

Vergi Beyannameleri-Gelir Vergi Beyannamesi dökümü alınırken (F5) xml oluşturma işlemi sonrası oluşan xml bdp programında açıldığında beyannameyi onaylayan bilgilerinin gelmesi sağlandı.

YILSONU İŞLEMLERİNDE MİKTAR GİRİLEBİLMESİ İMKANI

Miktarlı muhasebe kullanan müşterilerimizin yılsonu işlemlerinde miktar değerlerini de girebilmesi sağlandı.

2008 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Muhasebe-IV ve İşletme modüllerinde bulunan Gelir Vergisi Beyannamesi veri giriş ekranları, dökümde kullanılan dizayn dosyaları ve e-beyanname hazırlamakta kullanılan xml dosyası güncel hale getirildi.

DÖNEM SONU / YILSONU OTOMATİK YANSITMA İŞLEMLERİ

Muhasebe IV modülü/yılsonu işlemleri kısmındaki işlemler Detaylı Yılsonu İşlemleri ve Toplu Yılsonu İşlemleri olmak üzere 2 kısma ayrıldı. Toplu yılsonu işlemleri bölümünden pratik olarak yılsonu/dönemsonu kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir.

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV’NİN KDV İCMALİNE GELMESİ

KDV İcmal raporu listeleme aralıklarına DEVREDEN KDV HESAPLAMA ŞEKLİ parametresi eklendi. Bu parametreye 1-TABLODAN SEÇEREK verilirse program eskiden olduğu gibi çekilen KDV beyannamelerinde oluşan DEVREDEN KDV değerlerini kullanır. Eğer bu parametreye 2-DEVREDEREK verilirse program dönem başından başlayarak KDV hesaplaması işlemini yapar ve döküm başlangıç ayındaki değeri bulur.

 
RAPORLAR
 

YENİ RAPORLARIN LİSTEDE GÖRÜNTÜLENMESİ

Raporlar modülüne yeni eklenen raporların Rapor Dizayn Dosyaları listesinde görünmesi için EtaSQL.def dosyasına gerekli tanımlar yapıldı.

ÖRNEK RAPORLAR

Raporlar Modülüne örnek rapor dizayn dosyaları eklendi. Örnek raporların açıklamaları Raporlar modülülünün yardım bölümünde Default Raporlar başlığı altında görülebilir.

 
SİPARİŞ
 

SİPARİŞ KAPAMA FİŞİNDE YENİLİK

Toplu Sipariş Karşılama ekranından bir adet açma siparişi seçildiğinde genel iskonto oranlarının taşınması sağlandı. Aynı işlem genel masraflar gridi için de yapıldı.

MİKTAR TOPLAMI GÖRÜNTÜLENMESİ

Fatura fişinde F8-Detay menüsüne Ctrl+G-Kar/Zarar Analizi ekranı eklendi. Bu ekranda stok ve isteğe bağlı olarak hizmet satırlarına ait miktar, fiyat, tutar, net fiyat, net tutar, yansıyan indirimler, yansıyan masraflar, maliyet fiyatı, maliyet tutarı, kar/zarar tutarı, kar/zarar oranı ve ödeme günü bilgileri ve bunlara ait toplam ve ortalama bilgileri görüntülenir.

TOPLU YAZDIRMA LİSTELEME ARALIKLARINDA FİŞ TERMİN TARİHİ

Sipariş modülünde toplu yazdırma listeleme aralıklarına fiş termin tarihi eklendi.

ÖDEME PLANI VE TAKSİTLENDİRME BİLGİLERİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerine ait Ödeme Planı ve taksitlendirme bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.

SIFIR TUTARLI FATURADA CARİYE BAĞLANTI

İrsaliye modülü içerisinde irsaliye fişi üzerinden, tekli faturalama ve toplu faturalama yapılırken ve Sipariş modülü içerisinde sipariş fişi üzerinden, tekli faturalama ve toplu faturalama yapılırken fatura tutarı sıfır ise parametreye bağlı olarak cariye bağlantı yapılabilmesi sağlandı.

SEÇİLEN STOK KARTINA AİT RENK VE BEDEN

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde ilgili stok seçilip renk ve beden alanına tıkladığında sadece ilgili stok kartına tanımlanan renk ve bedenin görülmesi sağlandı.

 
SİSTEM YÖNETİMİ
 

MUHASEBECİ BİLGİLERİNİN TÜM ŞİRKETLERDE KULLANILMASI

Sistem modülü servis/toplu işlemler kısmına eklenen yeni bir bölüm yardımıyla Muhasebeci bilgilerinin ortak bir noktaya yazılarak tüm şirketlerde bu bilginin kullanılması sağlandı.

KART VE FİŞLERE AİT KAYIT BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI VE
GÖRÜNTÜLENMESİ

Kart ve fişlerde yapılan bütün kayıt işlemlerinde işlemi yapan kullanıcı bilgisinin (SIRKETLOG) tablosuna yazılması ile ilgili gerekli bütün fonksiyonlar oluşturuldu. Bu uygulama ile 1.16.xx/8.16.xx versiyonları ile birlikte program tarafından herhangi bir parametreye bağlı olmadan ETA tarafından otomatik oluşturulan bütün kayıtların ilk ve son kullanıcı bilgilerinin takip edilebilmesi sağlandı.

Kart ve fişlerde F8-Detay Bilgi menüsüne Kayıt Bilgisi seçeneği eklendi. Eski kart veya fiş formundayken Kayıt Bilgisi formu çağrılarak kayıda ait oluşturulma ve değiştirilme bilgileri ile log takibine ait detay bilgilerin görüntülenmesi sağlandı.

KART VE FİŞLERDEKİ KAYIT BİLGİSİNE AİT RAPOR ALINABİLMESİ

Sistem (EtaSqlSys) modülü-Raporlar bölümüne Kayıt Bilgisi Raporları eklendi.

MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumunda TÜRKÇE KARAKTER SETİ

ETA kurulum CD'sin den MSSQL SERVER 2000 MSD kurulumu yapıldığında veritabanı karakter setinin (Collation Name) default Turkish_BIN olması sağlandı.

YENİ DÖNEME DEVİR İŞLEMİNDE YENİ EKLENEN TABLOLARIN DEVİR İŞLEMİ

Yeni dönem açılışı işleminde sirketlog tablosunun kartlarla ilgili tanımları ve finansman plan tablosunun vade tarihi dolmamış kayıtlarımın aktarılması sağlandı.

TOPLU İŞLEMLER

ETASQLSYS modülü/Servis kısmına Toplu İşlemler başlığı altında yeni bir bölüm eklendi. Bu bölüm İşletme-Bordro-Muhasebe IV modülleri için değerleri toplu bir şekilde bütün şirketlere aktarıyor.

BORDRO PARAMETRELERİNİN AKTARILMASI

Bordro icmal parametrelerinin grid haline getirildi ve toplu parametre kopyalama işlemi yeniden düzenlendi. Sistem modülüne Bordro Toplu Değer Aktarma seçeneği eklendi. Bu bölümde tüm bordro parametrelerinin yeni değerler verilerek istenilen şirketlere seçenekli olarak aktarılabilmesi sağlandı. Ayrıca düzenlenen etabor.ini dosyası ile ilk değerlerin okunabilmesi sağlandı.

V-7/EFW'DAN PRATİK ŞİRKET TRANSFERİ

Sistem yönetimi programında transfer işlemleri menüsüne V-7/EFW Şirket Transferi bölümü eklendi. Seçilen V-7/EfW şirketine ait Şirket açma, Kart ve Fiş/hareket aktarma işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi sağlandı. Kart ve Hareket aktarma işlemleri sırasında kart ve fiş aktarma ekranlarında bulunan default değerler kullanılır.

ORTAK TANIMLARDA YENİ PARAMETRE

ETASQLSYS modülündeki ortak tanımlar/ortak parametreler kısmına yeni bir sekme (Saha Boy Ayarları) içinde 'Şirket Bazlı Saha Boy Ayarları Kullan' ve 'Kullanıcı Bazlı Saha Boy Ayarları Kullan' parametreleri eklendi. Bu parametreler tıklanırsa program eskiden olduğu gibi boy tanım ve diğer pozisyon ayarlarını her şirket ve her kullanıcı için ayrı ayrı saklar. Bir şirkette veya bir kullanıcı için yapılan ayarların diğer şirketler veya diğer kullanıcılar tarafından otomatik olarak görülebilmesi için bu parametrelerden ilgili olanın işaretinin kaldırılması yeterli olacaktır. Bu durumda yapılan ayarlar tüm şirketler/kullanıcılar için geçerli olacaktır. Eğer herhangi bir şirkete ait boy tanımlarının bu şekilde çalışması istenmezse o zaman şirket modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Şirket Parametreleri ekranına yeni eklenen sekme (Saha Boy Parametreleri) içindeki 'Saha boy Genel Parametrelerini Uygula' parametresindeki işaretin kaldırılması gereklidir.

 
STOK
 

STOK KARTI BARKOD BAĞLANTISI

Seri kartları ilgili stok kartındaki barkoda bağlanarak fişlerde seri kartın barkodu okutulduğunda ilgili stok kartının ve ilgili barkodda tanımlanan renk bilgisinin fişe taşınması sağlandı.

STOK KARTLARINDAKİ FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNİN TAKİP EDİLEBİLMESİ

Eski Stok Kartı ekranında Fiyat Bilgileri gridinde değişiklik yapıldığında STKKART tablosuna değişikliğin yapıldığı tarih ve saat yazılarak fiyat değişikliği raporlarında listelenmesi sağlandı.

DÖVIZ FİYATLARININ TL OLARAK GÖRÜNTÜLENMESİ

'Stok Fiyat Analizi' ekranındaki Kullanıcı Fiyatları ve Benzer Stok Fiyatları sekmesindeki gride 'Güncel Fiyat Tutarı' sahası eklendi. Fiyat tutarı, döviz kodu, döviz türü ve çalışılan güne ait döviz kuru tanımları mevcut ise döviz fiyatın YTL'ye çevrilerek Güncel Fiyat Tutarı sahasında görüntülenmesi sağlandı.

STOK HAREKET LİSTESİNDE STOK KODLARININ SIRALANMASI

Stok hareket listesinde stok kodlarının küçükten büyüğe doğru sıralanarak dökülmesi amacıyla listeleme aralıkları ekranına Sıralama grubu eklendi. Aynı tadilat 'STOK FİŞ LİSTESİ' ve 'BOYUTLU STOK HAREKET LİSTESİ' raporlarına da uygulandı.

 
STOK II
 

DEPO RAPORLARINDA DEPO ÖZEL KODLARI

Stok-II modülü Depo raporlarındaki Stok Dağılımlı Depo Seçimli Bakiye Listesi hariç tüm raporlara Depo Özel Kod 1-5 listeleme kriterleri eklendi. Formların dizaynları yeniden düzenlendi.

BOYUT NO 1-5 LİSTELEME KRİTERLERİ

Stok-II / Seri No Takibi Raporları/Seri No Takibi Ekstresi' ne Boyut No 1-5 listeleme kriterleri eklendi, rapor formuna Boyut Bilgileri [1-5] seçeneği eklenerek Boyut bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı. Seri No takibi Bakiye Ekstresi raporunun da saha boylarına Boyut bilgileri sahaları eklenerek raporda yazdırılabilmesi sağlandı.

'RENK/BEDEN DEVRİNİ FİŞTEN AL' PARAMETRESİ

Stok II Genel parametrelerine 'Renk/Beden devrini fişten al' parametresi eklendi. Şirket yeni dönem devrinde Stok II sekmesinde 'devir bakiyesini devir fişine yaz' seçeneği işaretlenirse bu parametre set ediliyor. Bu parametrenin işaretlenmesi ile program içerisinden girilen devir fişlerinin miktar değerlerinin renk/beden kartında devir sahasına yazılması, işaretlenmemesi ise devir fişinden gelen miktar değerlerinin giren kısmına yazılması anlamına geliyor. Bahsedilen raporlar renk beden kartındaki değerlerden döküm aldığı için 'Renk/Beden devrini fişten al' parametresi işaretlenirse girilen devir fiş değerleri raporlarda devir olarak dökülecek.

STOK EKSTRESİNDE CARİ ÜNVANI BİLGİSİ

Stok-II Renk/Beden raporlarında Renk/Beden Stok Ekstresinde Cari Ünvanı bilgisinin de döküme çıkması sağlandı.

 
ŞİRKET BİLGİLERİ
 

EXCEL AKTARIMI İÇİN YENİ ŞİRKET KULLANICI PARAMETRELERİ

Excel dosyalarının oluşturulabilmesi için Şirket Bilgileri modülünde şirket kullanıcı parametrelerine Excel versiyonu ve renk kodu sahaları ilave edildi. Excel dosyalarının hatasız oluşturulabilmesi için EtaUtlConvert.dll ve OleXLSf.dll dosyalarının yenilenmesi ve bir defaya mahsus Sistem Path dizininde bulunan EtaExcel.reg dosyasının her bir bilgisayarın işletim sistemi kayıt defterine (regedit) doğrudan kaydedilmesi gerekmektedir, Bu işlem için EtaExcel.reg dosyası üzerinde iken çift tıklama yapılarak gelen soruya evet belirtilmesi yeterli olacaktır. Bu sayede Excel'e aktarımda Türkçe karakter problemi oluşması önlenmektedir.

 
TRANSFER
 

FARKLI PROGRAMLARDAN HAZIRLANMAMIŞ TXT DOSYASININ FATURA VE CARİ FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

Farklı programlardan alınan txt dosyasının desen yapısına uygun olarak hazırlanacak DFN dosyası ile programa fatura ve cari fişlerinin transfer edilebilmesi sağlandı. Program içeriğine Ford servis hareketleri ve Univera cari hareketlerinin transferinde kullanılan dfn dosyaları ilave edildi.

YAZAR KASA BİLGİLERİNİN AKTARILMASI

SHARP-ER-A495T, OL-7000 ve OLIMPOS marka yazar kasa modelleri için ETA:SQL'deki stok kartlarının yazar kasaya aktarılması ve yazar kasadan oluşmuş stok satış hareketlerinin ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL'e stok satış fişi olarak aktarılabilmesi sağlandı.

 
ÜRETİM
 

REÇETE TANIMLARINDA FİYAT ALANI

Üretim modülü reçete tanımları hammadde sekmesinde bulunan Fiyat No yazılınca yanında bulunan fiyat alanına ilgili fiyatın gelmesi sağlandı.

 
YÖNETİM ANALİZİ
 

GRUP KOD SAYISINDA YENİLİK

Grup Bölgesel İşlem Gören Cari ve Stok kart raporlarında Grup kod sayısı sınırlandırılmasına ' Tümü ' seçeneği eklendi. Ayrıca grup kod aralığı kıstası eklendi. Bu madde hem stok hemde cari kart grafik ekranları için tamamlandı.

YÖNETİM ANALİZİ VE FİNANSMAN TAKİBİ MODÜLÜMÜZ ÇIKTI

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, şirketin gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu analizler ile şirketin tek bir ekrandan istenen tarihlerdeki ödeme, tahsilat, kasa ve banka bakiye durumları görülüp sonuca göre durum değerlendirmesi ve planlamalar yapılabilir. Stok, cari, çek/senet, banka, fatura, irsaliye ve sipariş hareketleri günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak izlenebilir ve grafikler oluşturulabilir. Ayrıca stok ve cari kartları en az, en çok işlem yapan ya da yapmayan olarak değerlendirilerek bu kartlar üzerinde değerlendirmeler yapılabilir.
Modülde bulunan analizler ana başlıkları ile Genel Bütçe Analizi, Hareket Analiz Raporları, En Az / En Çok İşlem Gören Kart Raporları, Grup/Bölgesel İşlem Gören Kart Raporları, İşlem Görmeyen Kart Raporları raporlarından oluşmaktadır.