Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

ETA:V.8-SQLAşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 66 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.17 ve ETA:SQL 1.17’ya yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

 


   BANKA  
 

FİŞTEN DOSYAYA TRANSFER / DOSYADAN FİŞE TRANSFER İŞLEMLERİ

Cari, Kasa ve Banka modüllerine Fişten Dosyaya Transfer / Dosyadan Fişe Transfer işlemleri eklendi. Bu şekilde xls, txt gibi farklı formatlardaki dosyaların fişlere aktarılabilmesi sağlanmış oldu.

CARİ VE MUHASEBE FİŞİYLE ENTEGRASYON

Banka hareket fiş ekranında kalemler bölümünde kart tipi cari seçilerek havale işlemi yapıldığında girilen dekont masraf bilgilerinin cari ve muhasebe fişine yansıtılması sağlandı.

 
BORDRO
 

İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA EKRANINDA EKLENTİ ADI VE TUTARI SAHALARI

İhbar tazminatı hesaplama ekranına 5 adet eklenti adı ve tutarı sahası eklenerek hesaplamaya bu alanlara girilen değerlerin de dahil edilmesi sağlandı.

5921 SAYILI TEŞVİK KANUNU

Personel kartında kanun no 05921 yazılırsa ve bordro parametrelerinde işveren teşviği işaretliyse yaş sınırına bakılmaksızın işveren teşviğinin %100 olarak hesaplanması sağlandı. Aylık prim ve hizmet belgesinde bildirge türü 8-05921’e tabii seçeneği eklendi. E-bildirge de bu koşullara uyan personelin 05921 kanun numarasıyla dökülmesi sağlandı.

(Not: 05921 sayılı kanuna tabi olunabilmesi için 18/08/2009 ile 31/12/2009 arası işe girilmiş olması gerekiyor ve işe giriş tarihinden sonraki 6 ay için hesaplama yapılıyor. Kanun 2010 yılı 6. ayına kadar geçerli.)

EKSİK GÜN BİLDİRİMİ RAPORU PUANTAJ CETVELİ

Eksik gün bildirimi raporu ekinde verilmesi gereken puantaj cetvelinin programdan alınabilmesi sağlandı. Bordro Puantaj kartına Puantaj detayı sayfası eklendi. Puantaj detay sayfasında her gün için mesai tipi (1-10 mesailer ve 11-izinli 12-Raporlu 13-Doğum izinli 14-Ölüm izinli 15-Mazeret izinli 16-Diğer ) çalıştığı saat ve dakika bilgileninin girilmesi sağlandı. (Yeni eklenen tablo borpuandet.)

Puantaj detay bilgilerine göre Sgk Raporları/Giriş Çıkış bildirgeleri/Puantaj Cetveli raporunda çalışılan günler, eksik günler ve Pazar günlerinin raporunun dökülmesi sağlandı. (Bor_puancet.edt dizayn dosyası eklendi.)

PUANTAJ DETAYI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Puantaj kartı puantaj detayları bölümüne “Puantajı mesai tanımlarına taşı” butonu eklendı. Bu işlem ile puantaj detayında girilen saat ve dakika değerlerinin mesai tanımlarına aktarılması sağlandı. Bordro modülüne girişte borpuandetay dosyası yok ise otomatik olarak açılması sağlandı.

RAPORLARDA XML FORMATI

Bordro raporlar, Tik raporları, İşe giren/İşten çıkan raporu (Excel) raporuna XML formatı eklendi. F7->Xml yarat butonu eklenerek istenilen formatta XML dosyası hazırlanması sağlandı.

BORDRO PUANTAJ KARTINDA HER ÖDENEK İÇİN NET TUTAR SAHASI

Bordro puantaj kartına her ödenek için net tutar sahası eklendi. Yazılan net tutardan brüt ödenek tutarının hesaplanabilmesi için tüm ödenekler netten brüte veya ayrı ayrı hesaplamak için her bir ödeneğe netten brüte butonu eklendi. Ayrıca toplu netten brüte seçeneğinde puantaj kartına net ödenek tutarı yazılmışsa hesaplamanın bu sahaya göre yapılması sağlandı. Netten brüte hesabının istenirse ödenek ve kesintiler olmadan yapılması için sicil kartına ve toplu netten brüte seçeneğine “Ödeneksiz Netten Brüte” eklendi. Bu seçenekte ödenek ve kesintiler dikkate alınmadan brüt tutarın bulunabilmesi sağlandı.

ÖZEL SAĞLIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Bordro parametrelerine “Özel Sigorta” seçenekleri eklendi. Bu seçeneklerde “Bireysel Emeklilik Brüt maaş/Muafiyet oranı Limiti”, “Özel Sağlık Sigortası Brüt Maaş/Muafiyet Oranı Limiti”, “Bireysel Emeklilik Ödenek No”,” “Bireysel Emeklilik Kesinti No”,” Özel Sağlık Sigortası Ödenek No” ve ” Özel Sağlık Sigortası Kesinti No” sahaları eklendi. Burada belirtilen ödenek ve kesintilere göre bireysel emeklilik veya özel sigorta tutarları girilerek oran ve limitler dahilinde gelir vergisi muafiyetinin hesaplanması sağlandı. Özel Sağlık sigortasının kısmen veya tamamen işçi tarafından ödenmesi durumunda ise puantaj kartına Özel sigorta işçi ve bireysel emeklilik işçi tutarı eklendi. Buraya yazılan tutarlar ise oran ve limitler dahilinde gelir vergisi muafiyetine tabii olacak şekilde düzenlendi. Ayrıca Kayıt düzeltme kart bilgileri seçeneğine kümüle değerler kısmına Özel sigorta matrahı sahası eklendi. Bu matrahın yıl içerisinde brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını geçmesi durumunda özel sağlık veya bireysel emeklilik tutarı gelir vergisi muafiyeti hesaplanmayacak. Hesaplamanın doğru yapılabilmesi için Özel sağlık sigortası ödeneğinin ssk muafiyet tutarı kısmına 119.80 yazılması, puantaj kartına ödeneğin brüt tutarı ve kesintinin net tutarının yazılması gerekiyor.

Özel Tanımlı rapor ve özel tanımlı icmal tanımlarına özel sigorta ve bireysel emeklilikle ilgili sahalar eklendi. Bu sahalar özel tanımlı raporlar için;

[448] Kümüle Özl.Sig.Muaf.matrahı
[449] Özl.Sig.Gv.Muafiyeti
[450] Özl.Sig. İşçi Payı
[451] Bir.Emk. İşçi Payı

Özel tanımlı icmal için;
462 Kümüle Özl.Sig.Muaf.matrahı
463 Özl.Sig.Gv.Muafiyeti
464 Özl.Sig. İşçi Payı
465 Bir.Emk. İşçi Payı

AYLIK AGİ RAPOR BAŞLIĞINDA DÖNEM

Asgari geçim indirimi raporlarından aylık AGİ raporunda rapor başlığında Ay/Yıl şeklinde dönem yazılması sağlandı.

AİLE DURUM BİLDİRİMİ KAYITLARININ AY BAZINDA TUTULMASI

Bordro aile durum bildirimi kayıtlarının ay bazında tutulması sağlandı. Geçmiş ayda çalışmada veya kesin dönüş işleminde ilgili ay kayıtlarının dikkate alınması ve AGİ hesabının belirtilen aydaki çocuk sayısı ve eş durumuna göre yapılması sağlandı.

İŞVEREN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ SÜRESİ UZATILMASI

İşveren sigorta prim teşviki uygulaması süresi 1 yıl uzatılarak 30/06/2009 olan teşvik uygulama tarihi kontrolü 30/06/2010 olarak değiştirildi.

TOPLU ŞİRKET RAPORLAMADA DÖNEM ARALIĞI BELİRTME İMKANI

Bordroda toplu şirket raporlamada dönem aralığı belirtebilme imkanı sağlandı. Toplu şirket seçimine İlk şirket dönemi son şirket dönemi seçeneği eklendi ve verilen yıllar arasındaki şirketlerin seçilebilmesi sağlandı.

EKSİK GÜN BİLDİRİM RAPORUNDA SEÇİM

Eksik gün bildirim raporunda sadece eksik gün bildirimi olan şirketlerin döküme dahil edilmesi sağlandı.

PERSONEL SİCİL KARTINDA İŞE İLK GİRİŞ TARİHİ ALANI

Personel sicil kartına işe ilk giriş tarihi alanı eklendi. İşe ilk giriş tarihi sahasına tarih yazılırsa kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamada bu tarihin dikkate alınması, bu saha boşsa giriş tarihinden hesaplanması sağlandı. Kıdem ve ihbar maliyet hesaplama raporları bu sahayı dikkate alacak şekilde değiştirildi.

SGK WEB SİTESİNE AİT E-BİLDİRGE DOSYALARININ OTOMATİK GÖNDERİLMESİ

Bordro e-bildirge hazırlama ekranına "XML'i göndermek için SGK sayfasını aç" seçeneği eklendi. Bordro prim belgesi parametrelerine SGK sayfasından e-bildirge göndermek için gerekli olan Kullanıcı adı, Sistem şifresi ve işyeri şifresi bilgileri eklendi. Bilgiler buraya yazılıp, e-bildirge hazırlama ekranında ilgili seçenek işaretlenirse ve XML yarat butonuna basılırsa program otomatik olarak SGK sayfasına girip gönderme aşamasına kadar işlemleri tamamlıyor.

TOPLU BORDRO PARAMETRE KAYDETME İŞLEMİNE EK PARAMETRE

Toplu bordro parametre kaydetme işlemi teşvik parametrelerine Bordro modülüne yeni eklenen işveren tipi parametresi eklendi. Etabor.ini dosyası güncellendi.

BORDRO AİLE DURUM BİLDİRİMİNE F11 VE F12 TUŞU İLAVE EDİLMESİ

Bordro servis kayıt düzeltme bölümündeki Aile Durum Bildirimine Bordro aile durum bildirimi ekranında F11 önceki ve F12 sonraki butonu eklenerek ekrandan çıkmadan başka personellere geçiş imkanı sağlandı.

 
CARİ
 

KARŞI CARİ KODU VE ÜNVANI SAHALARI

Cari virman fişine birden fazla karşı cari kodu ilave edildi.

ORTALAMA VADE BİLGİLERİ PARAMETRESİ

Cari Ekstre raporuna "Ortalama Vade bilgileri" parametresi eklenerek Borç Ortalama Vade, Alacak Ortalama Vade ve Fark Gün bilgilerinin yazdırılması sağlandı.

FİŞTEN DOSYAYA TRANSFER / DOSYADAN FİŞE TRANSFER İŞLEMLERİ

Cari, Kasa ve Banka modüllerine Fişten Dosyaya Transfer / Dosyadan Fişe Transfer işlemleri eklendi. Bu şekilde xls, txt gibi farklı formatlardaki dosyaların fişlere aktarılabilmesi sağlanmış oldu.

 
CARİ II
 

CARİ/STOK FİYAT PAKETİ DEĞİŞİKLİĞİ KRİTERLERİNDE EK KOD

Cari/Stok fiyat paketi değişikliği döküm kriterlerine seçilen işlem tipine göre kod "Stok Kodu", "Stok Grup Kodu", "Stok Fiyat Paketi Kodu", "Ürün Paket Kodu", "Hizmet Kartı Kodu"kriterleri eklendi.

CARİ/STOK FİYAT PAKETİ DEĞİŞİKLİĞİNDE İŞLEM İMKANI

Cari/Stok fiyat paket değişikliğinde tüm fiyatlar için verilen rakam kadar artma veya azaltma yapılması amacıyla Fiyat Hesaplama yöntemi seçeneklerine "2-Matematiksel işlem"eklendi. Bu seçenekte fiyat matematiksel işlemlerle (+, -/, *) hesaplanabilecek.

 
ÇEK - SENET
 

EKSTRE RAPORLARINDA KAPANAN VE KALAN TUTAR SAHASI

Çek/Senet ekstre raporlarına kapanan ve kalan tutar sahaları eklendi.

 
DEMİRBAŞ
 

DEMİRBAŞ KART TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE DÖNEMSEL SİLME İŞLEMİ

Kart temizleme bölümünde dönemsel silme işlemi yapılabilmesi sağlandı.

DEMİRBAŞ / MUHASEBE ENTEGRASYONU

Demirbaş ile Muhasebe modülü arasında entegrasyon işlemleri yapıldı. Demirbaş kartlarına tanımlanan muhasebe kodları ile demirbaş alışı, demirbaş satışı, demirbaş amortisman ayrılması ve demirbaş enflasyon düzeltme işlemlerinde muhasebe bağlantısı yapılabilmektedir.

DEMİRBAŞ KART TEMİZLEME İŞLEMİ

Demirbaş modülünde, amortisman ayırma işlemi yanlış yapıldığında işlemlerin iptal edilebilmesi için Demirbaş modülü servis kısmına kart temizleme bölümü eklendi.

YENİ VE DEĞİŞEN TABLOLARIN GÜNCELLENMESİ

Demirbaş modülündeki yeni ve değişen tablolar için EtaDizayn.efi EtaUtlForm.dll dosyasında gerekli güncellemeler yapıldı.

 
ETASQLFORM
 

IMG DOSYALARI İÇİN ŞARTILI DÖNGÜ KULLANIMI

: “14-Şartlı Döngü Başı” işlem kodunun formül sahasına [3700:1:11][42000:1:8] şeklinde koşul belirtilerek karta ait resim yazdırılırken mevcut olup olmadığı kontrolünün yapılabilmesi sağlandı.

SAYFA SAYISI HESAPLANMASI VE YAZDIRILACAK TOPLAM SAYFA SAYISI SAHASI

EtaUtlForm.dll dosyasına “803-Yazdırılacak Sayfa Sayısı” işlem kodu eklenerek 14-15 şartlı döngüleri ile kullanımı sağlandı.

 
ETASQLMNG
 

SUSPECT OLAN VERİTABANI İÇİN BAZI DÜZENLEME KOMUTLARININ MENÜYE İLAVE EDİLMESİ

ETASQLMNG programına Suspect olan veritabanı için bazı düzenleme komutlarının menüye ilave edilmesi amacıyla EtaSqlMng.exe'deki SQL sekmesine hazır scriptler eklendi. Scriptlerin seçimi ile ilgili SQL cümlelerinin default olarak satıra gelmesi sağlanarak kullanıcının bazı teknik SQL sorgularını hazır olarak kullanabilmesi sağlandı.

 
FATURA
 

KAPALI FATURALARDA TAHSİLAT DETAYLARININ GİRİLMESİ

Kapalı faturalarda cari kartı belirtilmemişse tahsilat detaylarının girilebilmesi sağlandı.

FATURA KALEM LİSTESİNE SAHA İLAVESİ

Fatura modülü içerisindeki Müstahsil Makbuzu Raporları menüsünün altına Müstahsil Satışları Listesi raporu eklendi. Bu raporda Adres 1-3, Telefon ve TC.Kimlik No bilgilerinin döküme çıkması sağlandı. Aynı sahaların Müstahsil Alımları Listesi raporunda da döküme çıkması sağlandı.

FATURA KULLANICI PARAMETRELERİNDE YETKİ TANIMI

Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına da “Muhasebe Kaydı Yap” parametresi eklendi ve bu parametreye 0:Hayır, 1:Evet, 2:Sor, 3:Genel Parametreye Bağlı seçeneklerinden birinin seçilebilmesi sağlandı. Eğer Fatura Genel Parametreleri ekranındaki “Muhasebe Kaydı Yap” parametresi “0:Hayır” olarak işaretli değilse öncelikli olarak kullanıcı parametresine bakılarak fatura fişine ait muhasebe entegrasyonunun yapılması sağlandı. (Eski kullanıcıların çalışmalarının aynı şekilde devam edebilmesi için kullanıcı parametresinin default “3:Genel Parametreye Bağlı” olarak gelmesi sağlandı.)

ADRES BİLGİLERİ BÖLÜMÜNDE ARAMA BUTONU

Sipariş, irsaliye ve fatura fişinde Adres seçimi kısmına eklenen buton ile müşterinin adreslerinin listelenmesi, istenilen adresin aranıp bulunabilmesini ve seçilip adres bilgilerinin doldurulabilmesi sağlandı.

 
GENEL
 

KULLANICI TANIMLI SAHALARIN SIRALAMA İŞLEMİNDE KULLANILABİLMESİ

F6-Kart/F7-Fiş Listeleme programında kullanıcı tanımlı sahaların sıralama işleminde kullanılabilmesi sağlandı.

 
İRSALİYE
 

İRSALİYE KAYITLARININ TOPLU FATURALAŞTIRMA İŞLEMİNDE FARKLI BİR CARİ KARTA FATURA KESİLMESİ

İrsaliye Modülü, Toplu Faturalama Bölümünde, İrsaliyeleri Toplayarak Faturalama Kısmında; kesilmiş olan irsaliyelerin farklı bir cari koduna faturalanması amacıyla toplu faturalama ekranına yeni bir parametre eklendi. "Cari Özel Kart Koduna Göre Grupla"parametresi işaretlenirse irsaliyeler, cari kartlardaki Cari Özel Kart Kodlarına göre gruplandırılarak cari özel kart koduna faturalanır. Bu şekilde cari özel kart kodu aynı olan farklı cari kodlara ait irsaliyeler tek bir faturada birleştirilir, faturanın cari kodu ise cari özel kart kodu olarak değiştirilir.

ADRES BİLGİLERİ BÖLÜMÜNDE ARAMA BUTONU

Sipariş, irsaliye ve fatura fişinde Adres seçimi kısmına eklenen buton ile müşterinin adreslerinin listelenmesi, istenilen adresin aranıp bulunabilmesini ve seçilip adres bilgilerinin doldurulabilmesi sağlandı.

 
KASA
 

FİŞ CAMBAZLARININ XML OLARAK DIŞARI AKTARILMASI VE İÇERİ ALINMASI

Fiş cambazlarının xml dosyası olarak dışarı aktarılabilmesi ve xml dosyasından içeri alınabilmesi sağlandı.

KART KODU BİRLEŞTİRME İŞLEMİ

Şirket Bilgileri Modülü-Servis İşlemleri-Kart Kodu Değiştirme/Birleştirme-Kasa bölümünde belirtilen Yeni Kod kayıtlarda mevcut ise Kasa Kart Kodu Birleştirme İşleminin yapılabilmesi sağlandı.

FİŞTEN DOSYAYA TRANSFER / DOSYADAN FİŞE TRANSFER İŞLEMLERİ

Cari, Kasa ve Banka modüllerine Fişten Dosyaya Transfer / Dosyadan Fişe Transfer işlemleri eklendi. Bu şekilde xls, txt gibi farklı formatlardaki dosyaların fişlere aktarılabilmesi sağlanmış oldu.

 
İŞLETME
 

TEVKİFAT MATRAH VE TUTAR HESAPLARININ GİRİLDİĞİ SATIR SAYISINDA ARTIŞ

Kdv Beyannamesi tevkifat matrah ve tutar hesaplarının girildiği satır sayısı 5’ten 10’a çıkartıldı, döküm ve e-beyanname hazırlama ekranlarında da buna bağlı değişiklikler yapıldı.

FİŞ CAMBAZLARININ XML OLARAK DIŞARI AKTARILMASI VE İÇERİ ALINMASI

Fiş cambazlarının xml dosyası olarak dışarı aktarılabilmesi ve xml dosyasından içeri alınabilmesi sağlandı.

İŞLETME MODÜLÜ FİŞ DÖKÜMÜNÜN NAKLİ YEKÜNLÜ ALINABİLMESİ

İşletme modülü fiş dökümünün nakli yekünlü alınabilmesi için isl_islfis.edf dizayn dosyası güncellendi.

 
MUHASEBE
 

MUHASEBE FİŞİ İÇERİSİNDE F5 MUAVİNDE REFERANS NUMARASI

Muhasebe fişi içerisinde F5 muavin görüntülendiğinde referans numarasının da görünmesi amacıyla listeye Referans No, Yevmiye No ve Evrak No kolonları eklendi.

MUHASEBE FİŞİNDE YENİLİK

Muhasebe fişi işlerken hataya sebebiyet vermemek için fiş girişi sırasında Otomatik olarak KDV Hesaplama ve Kapatma işlemleri yapılacak şekilde değişiklik yapıldı. Hesap Planı / Diğer Bilgiler sekmesinde özellikle mal matrah hesaplarına yazılan KDV ve Kapama hesapları ile hızlı fiş girişi yapılması sağlandı.

 
MUHASEBE II
 

ENFLASYON DÜZELTMESİ

Enflasyon Düzeltmesi program kısmı Muhasebe II modülüne opsiyonlu olarak eklendi.

 
MUHASEBE IV
 

TEVKİFAT MATRAH VE TUTAR HESAPLARININ GİRİLDİĞİ SATIR SAYISINDA ARTIŞ

Kdv Beyannamesi tevkifat matrah ve tutar hesaplarının girildiği satır sayısı 5’ten 10’a çıkartıldı, döküm ve e-beyanname hazırlama ekranlarında da buna bağlı değişiklikler yapıldı.

MUHASEBE-IV BS/BA DEĞER OLUŞTURMADA MÜSTAHSİL MAKBUZLARINDAN GELEN DEĞERLERDE YENİLİK

Muhasebe4 BS/BA fatura modülü değerleri kullanılarak değer oluşturma yapılırken müstahsil alımı faturalarından gelen değerlerde fatura net tutarından stopaj ve fon tutarlarının çıkartılması amacıyla Şirket modülü servis /parametreler/ genel parametreler/ fatura genel parametreler kısmındaki son sekmenin içine müstahsil makbuzu fiş tipleri grubu altında 3 ayrı fiş tipi sahası eklendi. Bu sahalardan herhangi birisine veya birkaçına fatura fiş tipi yazılırsa program BA için değer oluşturma işlemi yapılırken(Fatura kayıtlarını kullanarak) fiş tipi belirtilen tiplerden herhangi bir tanesine uyan bir fatura geldiğinde net tutar sahasına genel indirim toplamı kadar bir tutar ekleyerek hesaba katar.

MUHASEBE-IV MUHTASAR BEYANNAMESİNDE YENİLİK

Teşvik bildirim raporunda terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler bölümündeki terkin edilecek tutarın muhtasar beyannamesinde değer oluştur dendiğinde sayfa 2'deki Tablo 1'de [18] ücret ödemeleri üzerinden yapılan tevkifatın 5084 nolu kanun gereği terkin edilen tutar sahasına gelmesi için Bordro teşvik bildirim raporunda oluşan değerlerin Muhasebe IV muhtasar beyanname teşvik değerleri ekranına taşınması için rapora "Sonuçları Muhtasar Beyanname Teşvik Değerlerine Taşı"seçeneği eklendi. Bu değerler bordro modülünden otomatik olarak oluşturulacağı için MUHASEBE-IV ve BORDRO modüllerinin ikisi de güncel olmalıdır.

 
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU
 

OTOMATİK HAREKETTE TUTARA MÜDAHALE

Otomatik hareket yapıldığında tutara müdahale edilebilmesi sağlandı.

 
RAPORLAR
 

İKİ YENİ RAPOR

Raporlar Modülünde (Stok_Fiyat_Barkod_Listesi.erd, Stok_Fiyat_Barkod_ Listesi.eqd ) iki yeni rapor yazıldı.

 
SİPARİŞ
 

17701 TABLOSUNUN 14-15 DÖNGÜSÜNDE KULLANILABİLMESİ

Sipariş kapatma fişi print edilirken 17701 tablosu 14-15 döngüsünde kullanılabilmesi amacıyla 14 işlem kodunun formül sahasına [17701:0:81] [17700:0:1] [17701:0:1] > 0 şeklinde koşul verilebilmesi sağlandı.

SİPARİŞ REZERVİ KONTROLÜ

Sipariş genel parametrelerine "Stok Kart Sipariş Rezerv bakiye 0-İzin Verme,1-İzin Ver, 2-Uyar " seçeneği eklendi. Bu parametreye göre Satış açma siparişinde sipariş rezervi sıfırın altına düşerse fişin kaydedilmesine izin verilmiyor veya uyarı mesajı geliyor.

ORTALAMA VADE HESAPLAMA ŞEKLİ SEÇİMİ

Sipariş genel parametrelerine "Sipariş Ortalama Vade Hesaplama Şekli 0-Vade Tarihinden 1-Termin Tarihinden" seçeneği eklendi. Parametrede termin tarihinden seçeneği belirtilirse sipariş fişinde ortalama vadenin termin tarihinden hesaplanması sağlandı.

ADRES BİLGİLERİ BÖLÜMÜNDE ARAMA BUTONU

Sipariş, irsaliye ve fatura fişinde Adres seçimi kısmına eklenen buton ile müşterinin adreslerinin listelenmesi, istenilen adresin aranıp bulunabilmesini ve seçilip adres bilgilerinin doldurulabilmesi sağlandı.

 
SİSTEM YÖNETİMİ
 

V-7’DEN TRANSFERDE MİKTARSIZ VE TUTARSIZ HAREKETLERİN AKTARILMASI

ETASQLSYS’de transfer işlemlerinde V7’den transfer ederken stok hareketlerinde miktarsız ve tutarsız hareketlerinde aktarılabilmesi sağlandı.

ŞABLON ŞİRKET OLUŞTURULMASI İŞLEMİ

Sistem Yönetimi programında şirket oluştururken şablon dosyası kullanılacak ise kaynak verilerin şablon dosyasından veya mevcut bir şirket veritabanından seçilerek oluşturulması sağlandı.

Şablon kaynağı olarak şablon dosyası seçilirse fiş saha tanımları ve boyları, rapor saha tanımları ve boyları, dizayn dosya tanımlarının istenilen şablon dosyasına göre şirket oluşturulur. Şablon kaynağı olarak mevcut şirket veritabanı seçilirse seçilen şirkete ve kullanıcısına ait entagrasyon tanımları, parametreleri, başlık tanımları, vb. bilgiler yeni şirkete taşınır.

Mevcut şirket ve kullanıcılara ait dizayn dosya adları, saha boy tanımları ve rapor tanımları bilgilerinin şablon tanım dosyasına aktarılması ve şablon tanım dosyasına göre oluşturulması sağlandı. Böylelikle oluşturulan şablon tanım dosyasındaki bilgilerin istenilen şirket ve kullanıcılara ait tanımlara taşınması sağlandı.

Not: Mevcut kullanıcıların programlarını güncellemesi durumunda MASTER veritabanı için veritabanı güncelleme işlemi(AlterTable) yapılmalı ve Sistem Yönetimi programında Servis/Dosyadan Toplu Değer Okuma/Dizayn Dosya Adları ekranından “Şirket Bazlı Dizayn Dosya Adları Kullan” ve “Kullanıcı Bazlı Dizayn Dosya Adları Kullan” seçeneklerinin işaretleri kaldırılarak işlem çalıştırılmalıdır.

 
STOK
 

STOK FİYAT LİSTESİ RAPORUNDA BİRİM ADLARI

Stok Fiyat Listesi raporuna “BİRİM ADI”, “BİRİM ADI 2”, “BİRİM ADI 3”, “BİRİM ADI 4” ve “BİRİM ADI 5” sahaları eklendi.

STOK HAREKET LİSTESİ RAPORUNDA CARİ ÜNVANI SAHASI

Stok modülü Hareket Listesi raporuna “Cari Ünvanı” sahası eklendi.

ÇALIŞMAMIŞ KARTLAR PARAMETRESİ

Stok Ekstre raporuna çalışmamış kartlar parametresi eklendi. Bu parametreye göre verilen tarih aralığında işlem görmemiş kartların dökülmemesi sağlandı.

TOPLU İSKONTO ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

Stok servis bölümündeki toplu fiyat değişikliği bölümünde değiştirme seçeneklerine isk.yüz 1, isk.yüz 2, isk.yüz 3, isk.yüz 4 ve isk.yüz 5 sahaları eklenerek istenirse bu sahaların da değiştirilebilmesi sağlandı. Fiyat değiştirme gridinin saha boylarının son haliyle saklanması sağlandı.

 
STOK II
 

GRUPLANMIŞ KART RAPORLARI VE GRUPLANMIŞ MALİ ENVANTER LİSTESİ

Stok- II gruplanmış kart raporları, Gruplanmış Mali Envanter Listesi oluşturuldu.

 
ŞİRKET BİLGİLERİ
 

KART KODU DEĞİŞTİRME BÖLÜMÜNE İŞLETME MODÜLÜNÜN EKLENMESİ

Şirket Bilgileri Modülü-Servis İşlemleri-Kart Kodu Değiştirme/Birleştirme bölümüne İşletme modülü eklenerek İşlem Kod değiştirme imkanı sağlandı.

 
TRANSFER
 

BARKOD VE PLU NO İDX DATASININ OLUŞTURULMASI

POS bağlantısında stok kartları transfer edilirken ilave olarak “pluno.idx” ve “barkod.idx” dosyalarının da oluşturulması sağlandı.

BP'NİN TAŞITMATİK PROGRAMINDAN ALINAN EXCEL DOSYASININ İRSALİYE MODÜLÜNE AKTARILABİLMESİ

BP'nin Taşıtmatik Programından alınan Excel dosyasının irsaliye modülüne aktarılabilmesi amacıyla Transfer modülüne, Excel Dosyasından Transfer İşlemi/İrsaliye Transferi eklendi.

Stok-II / Seri No Takibi Raporları/Seri No Takibi Ekstresi' ne Boyut No 1-5 listeleme kriterleri eklendi, rapor formuna Boyut Bilgileri [1-5] seçeneği eklenerek Boyut bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı. Seri No takibi Bakiye Ekstresi raporunun da saha boylarına Boyut bilgileri sahaları eklenerek raporda yazdırılabilmesi sağlandı.

 
VERİ AKTARMA
 

ŞİRKETLER ARASI FİŞ TRANSFERİ

Veri aktarma modülü Şirketler Arası Aktarım bölümüne İşletme modülü için Kart ve Fiş aktarma işlemleri eklendi.